Tax Lawyers / Fiscalisten

donderdag, 15 december 2016

Beheer pensioenfonds belast met btw

De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat een pensioenfonds dat een defined benefit (DB)-regeling uitvoert niet kan worden aangemerkt als een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De btw vrijstelling die geldt voor het beheer van collectief bijeengebracht vermogen is daarom niet van toepassing ten aanzien van het beheer van een dergelijk pensioenfonds. Het betrof het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Dat bedrijfstakpensioen voert een midden loonregeling uit.

Situatie

De vermogensbeheerdiensten zijn verricht aan een bedrijfstakpensioenfonds dat een DB-regeling uitvoerde. Indien het bedrijfstakpensioenfonds kwalificeert als gemeenschappelijk beleggingsfonds kan op deze vermogensbeheerdiensten de btw vrijstelling worden toegepast. Eind 2014 heeft het Hof ‘s-Gravenhage geoordeeld dat er geen sprake is van een gemeenschappelijk beleggingsfonds omdat het beleggingsrisico niet (voldoende) door de deelnemers werd gedragen. Dit oordeel is nu door de Hoge Raad bevestigd. De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad eerder geadviseerd om de vrijstelling wel toe te passen maar de Hoge Raad heeft dit advies niet opgevolgd.

Gevolgen

In overeenstemming met het standpunt van de Belastingdienst en Ministerie van  Financiën zal op grond van dit arrest de vrijstelling niet kunnen worden toegepast op vermogensbeheerdiensten aan pensioenfondsen die een DB-regeling uitvoeren. Reeds ingediende bezwaarschriften die betrekking hebben op gelijke gevallen zullen vermoedelijk worden afgewezen. Echter, met name gelet op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie blijven er argumenten voor het toepassen van de vrijstelling op pensioenfondsen die anders zijn georganiseerd of andere kenmerken hebben. Met betrekking tot vermogensbeheerdiensten aan een pensioenfonds met een zuivere defined contribution (DC) regeling zijn ook de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën van mening dat de vrijstelling van toepassing is. 

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax