Tax Lawyers / Fiscalisten

donderdag, 08 februari 2018

Update UBO-register: publicatie conceptbesluit

Jeroen Peters
Juliette Smits

Op 31 januari 2018 heeft de Nederlandse regering, in het kader van de invoering van het UBO-register, het concept uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (“Conceptbesluit”) gepubliceerd, waarin wordt aangegeven welke categorieën personen in ieder geval als uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owner oftewel UBO) moeten worden aangemerkt.

De in dit Conceptbesluit gebruikte UBO-definitie zal naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met de definitie voor het UBO-register, ook al heeft het Conceptbesluit specifiek betrekking op de verplichte identificatie van de UBO’s achter een rechtspersoon of samenwerkingsverband in het kader van de dienstverlening door bepaalde instellingen.

Vierde en vijfde EU-antiwitwasrichtlijn

Op basis van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn dienen alle EU-lidstaten, waaronder Nederland, een register in te stellen waarin de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van een juridische entiteit worden geregistreerd; het UBO-register.

Op grond van deze richtlijn worden bepaalde dienstverleners zoals banken, accountants, advocaten, notarissen en belastingadviseurs bovendien verplicht om de UBO’s achter hun cliënten te identificeren. 

Inmiddels is er een vijfde EU-antiwitwasrichtlijn op komst, waarover in december 2017 voorlopige overeenstemming is bereikt door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. De vierde richtlijn zal worden aangescherpt. Uit de voorlopige overeenstemming volgt dat:

  • het ‘meer dan 25% belang’ -criterium, vanaf welk belang er sprake is van een UBO, niet zal worden verlaagd;
  • ook de UBO’s van alleen feitelijk in een EU-lidstaat gevestigde vennootschappen en trusts geregistreerd moeten worden;
  • de UBO-registers in de verschillende EU-lidstaten allemaal openbaar worden, zoals Nederland al van plan was, en aan elkaar gekoppeld worden;
  • alle EU-lidstaten een register moeten instellen, waarin de UBO’s van trusts staan vermeld. Dit register hoeft niet openbaar te zijn, maar dient slechts toegankelijk te zijn voor geïnteresseerden met een legitiem belang.

Conceptbesluit

Het Conceptbesluit bevat een UBO-definitie voor onder andere bv’s, nv’s, maatschappen, commanditaire vennootschappen (“cv’s”) en stichtingen. Hieronder geven wij kort aan wie als UBO’s van deze entiteiten wordt aangemerkt: 

  • Voor bv’s en bv’s: elke natuurlijke persoon die, direct of indirect, de uiteindelijke eigendom heeft van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten in de vennootschap of indien op grond van deze hoofdregel geen persoon kan worden aangewezen, de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap. Indien een kwalificerend aandelenbelang via een stichting administratiekantoor (“STAK”) wordt gehouden, blijft de natuurlijke persoon als UBO kwalificeren.
  • Voor maatschappen en cv’s: elke natuurlijke persoon die (a) (bij ontbinding) recht heeft op een winstaandeel van meer dan 25%, (b) meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen dan wel, indien op grond van deze hoofdregels geen UBO kan worden aangewezen, (c) behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de maatschap of cv.
  • Voor Stichtingen: de oprichter(s), bestuurder(s), begunstigde(n) en elke andere natuurlijke persoon die uiteindelijk zeggenschap heeft over de stichting. Of, ingeval de begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep van personen in wier belang de stichting hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is. 

In het Conceptbesluit wordt niet ingegaan op de vraag  of een certificaathouder van een STAK als UBO moet worden aangemerkt. Wij menen vooralsnog dat een certificaathouder niet kwalificeert als begunstigde, aangezien deze geen uitkeringen uit het (stichtings)vermogen ontvangt, maar uit het vermogen dat de STAK ten behoeve van hem/haar administreert en beheert.

Conclusie en openstaande vragen

De regering heeft aangekondigd het wetsvoorstel tot invoering van het UBO-register in het eerste halfjaar van 2018 naar de Tweede Kamer te sturen. Officieel had het register 26 juni 2017 ingevoerd moeten zijn. Met het gepubliceerde Conceptbesluit weten we meer over de uiteindelijke implementatie, al blijven er veel vragen openstaan, zoals de mogelijke registratie van:

  • de UBO’s achter een fonds voor gemene rekening; en
  • de UBO’s achter een alleen feitelijk in een EU-lidstaat gevestigde juridische entiteit, die zich niet bij de Nederlandse kamer van koophandel hoeft te registreren onder de Handelsregisterwet 2017 en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Wij houden u hierover en over andere relevante ontwikkelingen op de hoogte. Indien u vragen heeft over de impact van het UBO-register op uw situatie, neem dan gerust contact met ons op. 

Logo

Amsterdam

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax