Part of Svalner Atlas Group

Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

Op 15 mei 2024 hebben de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB (hierna: de partijen) hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd op basis waarvan het beleid van de mogelijk nieuwe regering zal worden vormgegeven. Uit het akkoord en de financiële bijlage kunnen al enkele interessante fiscale onderdelen worden gehaald. Hieronder behandelen wij de belangrijkste punten.

Algemeen

De partijen zetten de verbetering van het Nederlandse vestigingsklimaat voorop. Hierdoor willen partijen enkele met Prinsjesdag 2024 aangekondigde lastenverzwaringen terugdraaien. Het financieren van deze lastenverlichting gebeurt onder andere door het verhogen van enkele andere belastingen. Daarnaast wordt voorgesteld om negatief geëvalueerde fiscale regelingen verder af te bouwen en onbedoelde constructies aan te pakken.

Vennootschapsbelasting en dividendbelasting
 • De renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting wordt versoepeld door een renteaftrek van 25% van de EBITDA toe te staan in plaats van 20%. De andere limiet van EUR 1 miljoen blijft gehandhaafd. Over het plan van het demissionaire kabinet om de limiet van EUR 1 miljoen te schrappen voor vastgoedlichamen wordt niet gesproken maar de verwachting is dat dit gehandhaafd blijft.
 • De voorgestelde afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting voor beursvennootschappen wordt teruggedraaid.
 • De giftenaftrek in de VPB wordt de komende jaren beperkt waarbij de eerste stap in 2025 wordt gezet.
Inkomstenbelasting
 • Het besluit om de Mkb-winstvrijstelling te verlagen van 12,7% naar 12,03% wordt teruggedraaid.
 • De maatregel om het tarief in box 2 per 1 januari 2025 te verhogen van 31% naar 33% wordt teruggenomen.
 • Het tarief in box 3 zal worden verlaagd. Het is niet duidelijk wat de omvang van de tariefsverlaging is en hoe de mogelijk nieuwe regering aankijkt tegen de tot nu toe voorgestelde manieren om het daadwerkelijke rendement in box 3 te gaan belasten.
 • De giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt de komende jaren beperkt waarbij de eerste stap in 2025 wordt gezet. Vanaf 2028 verdwijnt het onderscheid tussen verschillende soorten giften in de inkomstenbelasting.
 • De regelingen rondom de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait blijven onveranderd.

BTW/Omzetbelasting

Onderdeel van de belastingplannen in het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen zijn ook enkele tariefswijzigingen in de btw op culturele diensten en logies. Hieronder treft u een kort overzicht van de voorgenomen wijzigingen die volgens het akkoord per 2026 in werking zullen treden.

Culturele diensten en goederen

Op basis van het hoofdlijnenakkoord zijn de formerende partijen voornemens het verlaagde tarief (9%) af te schaffen op culturele diensten en goederen. Het is nog niet volledig duidelijk exact welke diensten en goederen er niet langer onder gaan vallen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden in het regeerakkoord. Echter, op dit moment lijken de meeste goederen en diensten niet langer onder het verlaagde tarief te gaan vallen op basis van deze post, voor zover deze zijn aan te merken als ‘cultureel’. Gedacht kan worden aan onder meer:

 • Toegang tot theater, circus, musea, etc
 • De levering van boeken, tijdschriften en kranten
 • Het uitlenen van boeken
 • Invoer en levering van kunstvoorwerpen

Wel is duidelijk dat bioscopen, attractieparken en vergelijkbare dagrecreatie geen onderdeel worden van de wijziging in tarief.

Commentaar Atlas

Afhankelijk van de wijze van formulering van de wijziging in de wet, voorzien wij discussies omtrent de toepassing van het verlaagde tarief en het gemaakte onderscheid in de culturele sector. Indien deze wijziging inderdaad doorgang vindt, dan kan het voordeling zijn om vooruit te facturen en daarmee in te spelen op de verhoging.

Hotels

Logies is op dit moment belast met 9% btw, zolang het verblijft kwalificeert als short stay. Dit kan in bijvoorbeeld hotels, vakantiehuisjes en pensions. Op dit moment zijn de formerende partijen voornemens dergelijk verblijf te belasten met 21% btw. Ook geldt op dit moment het verlaagde tarief op kampeerterreinen, dit zal blijven gelden volgens het akkoord.

Commentaar Atlas

Onduidelijkheid kan ontstaan over wat moet worden verstaan onder ‘kampeerterreinen’, met name als op een dergelijk terrein meerdere vormen van ‘kamperen’ wordt aangeboden (i.e. tenten, huisjes, lege kampeerplek). Ook hiervoor geldt dat vooruit factureren een voordeel kan opleveren.

Vragen?

De partijen zijn nu in de laatste fase beland om een regering te vormen. Voor nu is het dus met name afwachten of de nieuwe regering in deze vorm er daadwerkelijk komt en wanneer we vervolgens de eerste concrete fiscale wetsvoorstellen kunnen verwachten. Wij houden de ontwikkelingen op dit punt uiteraard in de gaten en mocht u meer willen weten over het akkoord, neem dan gerust contact met ons op.

Gerben Markink

Partner

Laura Ligthart

Senior associate

Roemer Schimmelpenningh

Associate

Maarten de Vries

Associate
Share this publication