Weteringschans 24, 1017 SG Amsterdam
T +31 20 535 4567

info@atlas.tax

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Hierbij informeren wij u graag over een belangrijke rapportageverplichting: werkgebonden personenmobiliteit, die per 1 juli 2024 in werking treedt. Dit is geen fiscale regeling, maar een regeling die samenhangt met het woon-werkverkeer beleid binnen jullie organisatie. Hieronder vindt u een korte toelichting over de regeling en de verplichtingen die dit voor jullie organisatie met zich meebrengt.

Achtergrond

In 2019 heeft Nederland zich via het Klimaatakkoord verplicht om de CO2-uitstoot te verminderen. Een van de afspraken in dit akkoord is dat werkgevers met meer dan 100 werknemers hun jaarlijkse CO2-uitstoot als gevolg van werkgebonden personenmobiliteit tegen 2030 met minstens 1,5 megaton moeten verminderen. De rapportageverplichting is ingesteld om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in Nederland.

Wat houdt deze verplichting in?

Jaarlijks dient een rapportage te worden ingediend over het totaal aantal gereisde kilometers door de werknemers, gespecificeerd naar vervoermiddel, brandstoftype en zakelijk of woon-werkverkeer. Het gaat hierbij om ritten met start en/of eindpunt in Nederland. Deze rapportage wordt ingediend met behulp van een digitaal formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Werknemers die reizen in voertuigen die staan ingeschreven op een grijs kenteken vallen buiten deze verplichting. Vliegreizen en reizen met een vaartuig vallen eveneens buiten het besluit en hoeven niet gerapporteerd te worden.

Wanneer moet er worden gerapporteerd?

De gegevens over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers dient uiterlijk 30 juni 2025 te worden gerapporteerd. Tot 2026 is er geen normstelling, het gaat alleen om het verzamelen van gegevens en de verplichte inlevering daarvan. Vanaf 2026 kunnen er wel nadere eisen worden gesteld aan zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. In 2023 mag iedere werkgever vrijwillig rapporteren over 2022. Ook in 2024 kan er nog vrijwillig worden gerapporteerd over 2023. Vanaf 2024 is de rapportage verplicht voor het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer in 2024. Hoewel de datum van het verplichte rapporteren 1 juli 2024 is, mogen werkgevers ervoor kiezen om gewoon wél al op 1 januari 2024 met de rapportage te starten. Voor werkgevers die ervoor kiezen pas te starten op de dag dat de verplichting in werking treedt, dus 1 juli 2024, geldt dat de halfjaarlijkse uitkomst van 2024 geëxtrapoleerd wordt naar het hele jaar.

Wat als niet aan de rapportageverplichting wordt voldaan?

Een werkgever die niet voldoet aan de rapportageverplichting wordt eerst gesommeerd om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Als na deze herinneringen niet tijdig aan de rapportageplicht wordt voldaan, kan een dwangsom worden opgelegd. Dit kan gebeuren als er geen rapportage wordt ingeleverd of als de rapportage niet voldoet aan de basiseisen.

Op de website van de Rijksoverheid is een handleiding geplaatst over de wijze van rapporteren. Uiteraard denken wij graag met jullie mee over dit onderwerp.

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Peter Karman

Of-counsel

Audrey Mol

Associate
Share this publication